ANKARA
0555 832 1888 - 0546 250 1144
bedirhanbahcivan@gmail.com

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

BESYO PMYO POMEM PAEM PÖH JÖH VE ASKERİ OKULLAR HAZIRLIK

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI (PMYO) HAKKINDA GENEL
BİLGİLER
Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi
üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları
Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki
yıldır.
Yüksekokuldaki eğitim-öğretimi başarı ile bitiren öğrencilere, Polis Meslek
Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir.
Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim
süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak
sınavda başarılı olmaları şarttır.
ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
Yüksekokullara başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.(öğrenimi devam eden adaylar için lise son
sınıfta bulunanlar)
c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş
Sınavında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan
türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.
(2017 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş
Sınavında YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin
herhangi birinden 260,000 (iki yüz altmış) ham taban puan ve üzerinde puan
almış olmak.)
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları
için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş
sınavlarında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan
türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban
puanı almış olmak.
(2017 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş
Sınavında YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinden
herhangi birinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham
taban puan almış olmak. )
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden
önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü
itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi
itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1992 – 01 Ekim 1999
tarihleri arasında doğmuş olmak)
e) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde
belirtilen şartları taşımak.
(Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans
programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön
Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm,
bayanlarda 162 cm olacaktır.)
(Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans
programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön
lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı
olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar
öğrenciliğe kabul edilir.)
(Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin tamamını incelemek için
tıklayınız)
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek
başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve
bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette
her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın
üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle,
hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle
hüküm giymemiş olmak.
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu
suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma
bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî
parti kollarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya
görüyor olmamak.
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim
kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU VE TARİHLERİ
a) Adayların İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:
Adaylar, PMYO Giriş Sınavına 08-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında
www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda
bulunacaklardır.
E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarası
bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve
ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde
PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin
edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi
alınabilir.
www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz
doldurarak başvuru yapacaklardır.
UYARI: İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili zorunlu hanelerin
doldurulmaması, öğrenim durumu, yaş, YGS puanı, Emniyet Teşkilatı
personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları vb. bilgilerde
eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, başvuru işleminin sonuçlandırılmaması,
başvurunun belirtilen tarihlerde yapılmaması ve ön başvurunun internet haricinde
posta-kargo veya başka bir yöntemle yapılması, Başvuru ve Sınav Merkezlerinde
yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının
tespit edilmesi durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
b) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:
Sınav başvuru ücreti olan 75.00 TL (Yetmiş beş Türk Lirası), 08 Mayıs
2017 günü saat 09:00’dan 18 Mayıs 2017 günü saat 17:00’a kadar Polis
Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank
Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2017 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına
yatırılacaktır.
UYARI: YALNIZCA HALKBANK ŞUBELERİNDEN VE
ATM’LERİNDEN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILABİLECEKTİR.
(HALKBANK’IN İNTERNET BANKACILIĞINDAN VE DİĞER
BANKALARIN, İNTERNET BANKACILIĞI VE ATM’LERİNDEN
BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.)
UYARI: Adaylardan ŞAHSEN başvuru esnasında “sınav ücretinin
yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV
ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADLARINA T.C. KİMLİK NUMARASI
İLE BİRLİKTE, 2017 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI (PMYO)
GİRİŞ SINAVI İÇİN ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmaları ve
alınan dekontun şahsen başvuru ve evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri
gerekmektedir.
UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA
VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV
ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: 2017 yılı PMYO Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
-Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya
da yapamayan,
-Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru
şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava
alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
-Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
-Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden
fazla ücret yatıran,
-Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir
şekilde geri ödenmeyecektir.
SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda
bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde
yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları
ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların
ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip
internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön
müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak
sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi
sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk
adaylara aittir.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları
(evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı
yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10’uncu
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel
yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz
edilemez.
UYARI: Adayların, Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine alımları
sırasında yanlarında cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı v.b hiçbir elektronik
eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İnternet üzerinden ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için
çağrılan adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler;
a) Nüfus Cüzdanı (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının
aslını ibraz etmek zorundadır)
b) Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru
dilekçesi www.pa.edu.tradresinden indirilebilecektir.)
c) Aday Sağlık Bilgilendirme Formu, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte,
aday sağlık bilgilendirme formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)
ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık
Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte,
söz konusu evrakı www.pa.edu.tradresinden indirilebilecektir.)
d) Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere Kurumca
onaylı örneği ile öğrenimi devam eden adaylar için son sınıfta bulunduğunu
gösterir öğrenci belgesinin Kurumca onaylı örneği, (Ayrıca lise son sınıfta
öğrenim gören adaylar, “Başvuru Dilekçesi” üzerinde bulunan “Öğrenim
Bilgileri” bölümünün ilgili kısımlarını doldurup öğrenim görmekte oldukları
okulların yetkililerine onaylatacaklardır)
e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,
(Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin
ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

g) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı,
(Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısıyla askerlik ile
ilişiğinin bulunmadığı belirtecektir.)

h) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (18 yaşını
tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme
belgesi)
ı) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından,
Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin
Kurumca onaylı örneği,
i) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
j) Sınav Giriş Belgesi, (www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır)
UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların
şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
UYARI: Erkek adayların başvuru ve sınava sakal tıraşlı olarak gelmeleri
gerekmektedir.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından
ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık
Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.
Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek
Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci
Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı
Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı
verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler ve başvuru dönemi içinde
başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Yüksekokulu
Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini,
adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı
değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak
zorunludur.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi
tutulurlar.
Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı
verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
UYARI: Fiziksel yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve
talimatı www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulacaktır.
Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun
kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.
MÜLAKAT SINAVI
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu
tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında
düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya
sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere
toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi
için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziki
yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8 inci
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da
türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır. Polis Meslek Yüksek
Okulu giriş puanına göre erkek, bayan ve Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya
vazife malullerinin eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı
ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden
duyurulur. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla YGS’den
alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır.
Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
YEDEK ADAY ÇAĞIRMA
Geçici kayıt sırasında, yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge
getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda
bulunmayan, Yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek
adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten
itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları
ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da
eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici
kayıtları yapılmaz.
UYARI: Sınav sonuçları ile yedek planlamalara ilişkin sonuçlar, adaylara
Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden
duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav
sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten
yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
UYARI: İnternet ön başvurusu ve şahsen başvuru esnasında eksik, yanıltıcı,
yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme
sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adaylar, sınavı asıl ve yedek olarak
kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve
okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal
mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri
kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit
edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
Araç çubuğuna atla